Polityka RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Prezes Stoltur sp. jawna Jan i Marian Miller w Turku Aleja Jana Pawła II 6, 62-700 Turek, działający pod adresem ul. Aleja Jana Pawła II 6, 62-700 Turek, Pan Jan Miller
2. Posiadane dane osobowe przekazane dobrowolnie podczas kontaktów z Poradnią przetwarzane będą w celu realizacji zadań Stoltur sp. jawna Jan i Marian Miller w Turku – przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych osobowych albo odbiorców tych danych,
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
7. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie umowy powierzenia w przypadku, gdy wymaga tego realizacja zadań Poradni,
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji prawnych, a w przypadku danych podanych fakultatywnie ? do czasu wycofania zgody;
9. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Stoltur sp. jawna Jan i Marian Miller w Turku prosi o wycofanie zgód drogą pisemną na adres administratora lub elektroniczną na adres biuro@stoltur.pl
10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu realizacji zadań Stoltur sp. jawna Jan i Marian Miller w Turku, jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W przypadku nie podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów;
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia;
13. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.